2018 Yılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Yayımlanan Karar Hakkında

26 Mayıs 2018 gün ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere  yayım tarihi olan 26 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu karara göre;

 

 • Bağımsız denetime tabi olacak şirketler 

a-Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın  ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler.

b-Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini eşik değerlerini  art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler;

1- Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsmında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

 1. i) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.
 2. ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 50 kişi.

2- Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşit değerler.

 1. i) Aktif toplamı 30 Milyon Türk Lirası.
 2. ii) Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

3- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde  belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler

 1. i) Aktif toplamı 35 Milyon Türk Lirası.
 2. ii) Yıllık net satış hasılatı 70 Milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 175 kişi.

 

 • Kapsam dışında tutulan şirketler

Aşağıdaki şirketler bu kanun kapsamı dışındadır.

 1. a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.
 2. b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile (II) sayılı listrnin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine ,kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.
 • Uygulamaya ilişkin esaslar

(1) Eşik değerlere tabi şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

(2) Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı  ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerin en az ikisine  ait eşik değerlerin  yüzde 20 veya  daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

(3) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu  mevzuat uyarınca hazırlanmış olan  son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

(4) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde ; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklığın son iki yıldaki ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin  iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

(5) Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde  Kurum tarafından belirlenir.

(6) Bu kararın uygulanmasına  ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye kurum yetkilidir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526.htm


İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla