Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2017 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan KVK-47/2018-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimine 2017 hesap dönemine ilişkin olarak %17,06 oranının uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu sirkülere aşağıda yer verilmiştir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 47

Konusu: Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi: 30/01/2018

Sayısı: KVK-47/2018-1

İlgili olduğu maddeler: Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri: Kurum Kazancı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Saygılarımızla