Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Transfer fiyatlandırması uygulamasında yapılan değişiklikler, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ve 7 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğ çerçevesinde aşağıdaki konu başlıklarıyla ele alınmaktadır.

 

 1. A) Peşin fiyatlandırma anlaşmaları başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılması

 

Kamuoyunda Torba Kanun anılan ve çok sayıda vergi kanununda düzenleme yapan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle söz konusu Kanun, bazı maddeler için özel olarak belirlenen yürürlük tarihleri dışında, 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanunun 492 sayılı Harçlar Kanunun 32 nci maddesiyle, peşin fiyatlandırma anlaşmalarının teşviki amacıyla Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifede yer alan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı (2017 yılı için 56.979,40 TL idi.) ve yenileme harcı (45.583,30 TL idi.) kaldırılmıştır

 

 1. B) Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının uygulanmasında yapılan değişiklikler

 

7 Aralık 2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile;

 • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler,
 • Anlaşmanın süresi ve
 • Özellik arz eden hususlar

 

başlıkları altında yeni uygulamalar ve açıklamalar getirilmiştir. Bu değişikliklerin ve uygulamaların detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

 

 1. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler

 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler ana başlığı altında aşağıdaki değişiklikler

gerçekleştirilmiştir;

 

 • 1 Seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de peşin fiyatlandırma anlaşmaları sürecinde yazılı başvuru yapılmasından evvel idare ile resmi bir görüşme süreci bulunmamaktaydı. Yeni eklenen “ön görüşme” aşaması peşin fiyatlandırma anlaşması sürecinin bir parçası haline getirilmiş ve mükellefin talebi doğrultusunda henüz yazılı başvuru yapılmadan anlaşmanın kapsamı, ilgili işlemler ve anlaşma başvurusunun uygunluğu gibi konularda idare ile görüşme imkânı sağlanarak uluslararası pratiklerle daha uyumlu bir süreç yakalanmıştır.

 

 • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları kapsamında izlenecek süreçlerdeki en önemli yeniliklerden biri debaşvuru için kullanılacak olan ve bu tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan formdur. Bu form sunulması gereken “temel bilgi ve belgeler” kapsamında belirtilmiştir. Formda açıklanması gerekli bilgiler, kaldırılmadan evvel tebliğin 7.2. numaralı maddesinde yazılı başvurunun açıklandığı fıkrada parantez içi bir ifade ile daha genel biçimde ifade edilen bilgilerin detaylandırılmasından oluşmaktadır.

 

 • İlgili tebliğin değişmeden önceki halinde yer alan “Ön Değerlendirme” ve “Analiz” başlıklarında belirtilenler bu tebliğ içerisinde birleştirilmiş halde “Değerlendirme ve Analiz” başlığı altında toplanmıştır.

 

Buna göre, idarelerin iki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süreç kapsamında diğer ülke vergi dairesine veya idarelerine sunulan bilgi ve belgelerin eş zamanlı sunulması gerektiğine dair bir hüküm getirilmiş, ilaveten değerlendirme ve analiz süreçlerinin tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurularında altı ay, iki taraflı ve çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurularında ise 12 ay içinde sonuçlandırılması esastır denilerek sürece önemli bir zaman referansı eklenmiştir.

 

 • Anlaşmanın kabulü veya reddi başlığı altında yapılan önemli değişikliklerden biri de anlaşmaların sonuçlandırılmasına ilişkin getirilen süre sınırlamalarıdır. Her ne kadar İdare ile mükellefin anlaşması halinde söz konusu süre uzatılabilecek olsa da, “İdareye yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu, başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde, iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu, başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde sonuçlandırılır.” hükümleri getirilerek bu kapsamda da zaman referansları eklenmiştir.

 

 

 

Yine aynı başlık altında, iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusuna ilişkin olarak idareler arasında gerçekleşecek süreç de ilk defa açıklanmış olup “talepler ilgili ülke veya ülkelerle yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde değerlendirilip taraf devletlerden birinin vergi idaresi diğer devletin vergi idaresi ile temasa geçecek, diğer devletin idaresi ile anlaşmaya varılamaması halinde bu durum İdare tarafından mükellefe bildirilecektir”

 

şeklinde özetlenmiştir.

 

 • Bunlara ek olarak, İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerde ibraz edilmemesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde başvuruların reddedileceği gibi bir uyarı da ilk kez bu madde içinde açıklanmıştır.

 

 1. Anlaşmanın süresi

 

“Anlaşmanın süresi” başlığı altında yapılan değişiklik bir açıklama içermektedir. Tebliğin eski versiyonunda anlaşma hükümlerinin imza tarihinden itibaren başladığı belirtilmekte, imza tarihini kapsayan hesap döneminin imza tarihinden önceki periyoduna ilişkin net bir açıklama yer almamaktaydı. Yeni tebliğde yer alan örnekte ise anlaşmanın imza tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere “imza tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemi” için geçerli olacağı açıklanmıştır.

 

 1. Özellik arz eden hususlar

 

Bu başlık altında peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmiş dönemlere uygulanma imkânı açıklanmış ve mükellefler nezdinde peşin fiyatlandırma anlaşması süreçleri ile ilgili ortaya çıkabilen bazı sorular cevaplandırılmıştır.

 

 • Hatırlanacağı üzere, 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan, 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 44. ve 59. maddeleriyle, transfer fiyatlandırması uygulamalarında değişiklikler yapılmış ve bu konu 2016/79 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu. Söz konusu kanun değişikliği ile Maliye Bakanlığı ile mükellef arasında yapılan peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, tespit edilen yöntemin zamanaşımına uğramamış vergilendirme dönemlerine de uygulanabilmesine olanak sağlanmıştır.

 

 • Mükellef tarafından yapılan peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunun İdare tarafından reddedilmesi veya anlaşma süreci içinde herhangi bir zamanda mükellef tarafından başvurunun geri çekilmesi, mükellefin otomatik olarak İdare tarafından vergi incelemesine sevk edilmesini gerektirmeyeceği belirtilmiştir.

 

 

 • Peşin fiyatlandırma anlaşması ile ilgili olarak “Anlaşmada belirlenen yöntem (bu kapsamda tespit edilen kâr marjı, fiyat, kâr marjı aralığı veya diğer transfer fiyatları dâhil) eleştiri konusu yapılamayacak olup bu yöntemin uygulama şeklinin doğru olup olmadığı, yöntem uygulanırken anlaşma koşullarına uyulup uyulmadığı inceleme konusu yapılabilecektir” ifadesindeki parantez içi açıklama ile yöntemin ne olduğu ifade açıklanmıştır.

 

 • Son olarak, peşin fiyatlandırma anlaşması ile vergi inceleme süreçlerinin birbirinden farklı süreçler olduğu, bu nedenle, peşin fiyatlandırma anlaşması sürecinde anlaşma kapsamındaki işleme ilişkin bir vergi incelemesine başlanması halinde anlaşma görüşmelerine devam edilebileceği, benzer  şekilde, bir vergi incelemesi devam ederken aynı konuda peşin fiyatlandırma anlaşmasına başvurulmasının da mümkün bulunduğu dile getirilerek inceleme ve peşin fiyatlandırma sürecinin birlikte yürütülebileceği açıklanmıştır.

 

 

 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla