Üsulsüzlük Hadler

25 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29573

 

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 460 )

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

DDE NO – KONUSU 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000
3- İlanın;  
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000-200.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 24
MADDE 153/A- Teminat tutarı 88.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;  
  – Alış tutarı 168.000
  – Satış tutarı 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 900
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,4
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 11
  – Diğer vergilerde 21
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 126
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 69
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,7
MADDE NO – KONUSU 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 11.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 158.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,79
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000