2021 Yılı İçin Belirlenen Yeniden Değerleme Oranı Hakkında (533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)