7104 Sayılı “KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında

Duyuru 2018-21 PDF

Başta Katma Değer Vergisi olmak üzere çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun Tasarında yer alan indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesine ilişkin düzenlemeler ile diğer bazı düzenlemeler Meclis’teki görüşmeler esnasında Kanun metninden çıkarılmıştır.

A) KANUN TASARISINDA YER ALIP DA MECLİS GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA ÇIKARILAN (İPTAL EDİLEN) DÜZENLEMELER:

Kanun Tasarısında yer alıp da Meclis görüşmeleri sırasında çıkarılan (iptal edilen) düzenlemelerden bazıları şöyledir:

 • Kurumlar vergisi mükelleflerine (en az %50 oranında iştirak ettikleri şirketler ile)  grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeye imkan tanınması,
 • Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralının kaldırılması,
 • Her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği,
 • KDV Kanunu kapsamında iadesi gereken verginin üç aylık sürede iade edilmesi, aksi halde mükellefe faiz ödenmesi,
 • 31/12/2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,
 • 1/1/2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31/12/2018 tarihli devreden KDV tutarından, ödenecek KDV’yi veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği,
 • Maliye Bakanlığına, 31/12/2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin yok edilmesine ilişkin yetkiler verilmesi,
 • Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları tarafından üyelerden alınacak giriş ücreti, maktu ve nispi aidatların hesaplanmasına yönelik düzenleme ile meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenlerin odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde yetmiş beş indirimli olarak ödemelerine imkan tanınması

düzenlemeleri Kanun metninden çıkarılmıştır.

B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1) Arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusuna açıklık getirilmiştir.

7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, arsa karşılığı inşaat işlerinde;

 • Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği,
 • Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi yapılmış olduğu

düzenlenmiştir.

Ayrıca yine bu Kanun’un 7 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

2) Fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları düzenlenmiştir. 

Bu Kanun’un 2 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu hususu açıkça düzenlenmiştir.

Ayrıca yine aynı maddede yapılan diğer bir değişiklikle, müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef, bu satışları yapanlar olarak belirlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

3) Gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulmuştur. 

Bu Kanun’ un 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna tutulmuştur.

Ayrıca, yine bu Kanun’un 24 üncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna tutulmuştur.

Diğer taraftan, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin,   Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, mallan bu yerlere teslim edenlere iadesi sağlanacaktır. (Yürürlük tarihi: 01.06.2018)

4) Bazı teslim ve hizmetler tam istisna kapmasına alınmıştır.

Bu Kanun’ un 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, tam istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabilmekte, indirilemeyen vergiler ise iade edilmektedir.

         a) Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.

 b) Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) tam istisna kapsamına alınmıştır.

c) Yeni makine ve teçhizat alımları istisna kapsamına alınmıştır.

Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.06.2018)

 

 

5) Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Bu Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, kısmi istisna kapsamına giren işlem, teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmamakta, bu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamakta; ancak gider ve maliyet olarak dikkate alınmaktadır.

Buna göre aşağıdaki işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

 • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri,
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi,
 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

(Yürürlük tarihi: 01.06.2018)

6) İkinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir. Buna göre, bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.06.2018)

7) KDV indirim ve iade uygulamasına yeni imkanlar sağlanmıştır.

Bu Kanun’un 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

          a) Sonradan ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

        b) KDV indiriminde takvim yılı sınırı takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. Böylelikle, özellikle geç gelen faturalarda olduğu gibi yıl aşımlarında KDV indirimi konusunda ortaya çıkan kayıplar giderilmektedir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

       c) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

8) KDV indirimine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Kanun’un 9 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

 a) Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.

Aşağıda yer verilen ve kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.

 • Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,
 • Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,
 • Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,
 • 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,
 • Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,
 • Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,
 • Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,
 • Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.
 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

 

 1. b) Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimi faydalı ömürlerini tamamlama durumlarına göre belirlenecektir.

Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceği düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

 1. c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi alıcı tarafından indirilebilecektir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebileceği düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

 1. d) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.

Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

9) İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre 2 yıl olarak belirlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

10) İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yine bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle; imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

11) Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemesi hususunda yetki verilmiştir.

Bu Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma

değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi hususunda yetki verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

12) Vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yine bu Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına; vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususlarında yetki verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

13) Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.

Bu Kanun’un 12 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme sistemine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenler geçebilecektir. Ayrıca sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalması zorunldur.

Hasılat esaslı vergilendirme sisteminde;

 • Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken KDV, indirilecek KDV ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen KDV dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
 • Mükellefler; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV’yi ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alacaklardır.
 • Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya Bakanlar Kuruluna; bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019 )

14) Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için vergi ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir.

Bu Kanun’un 13 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Verginin ödenmesi” başlıklı 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

15) Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

 1. C) DİĞER DÜZENLEMELER

1) Ticari plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme esasları yeniden düzenlenmiştir.

Bu Kanun’un 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artış Kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Ayrıca bu Kanun’un 18 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına ilişkin olarak herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların red ve iade edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan, bu Kanun’un 21 inci maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifede yapılan düzenlemeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacaktır. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

2) KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 19 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, KDV iade incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlenmiş, ayrıca bu sürenin zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 01.01.2019)

3) SMMM’lere KDV iade raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.

Bu Kanun’un 20 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti” başlıklı 256 ncı maddesinde yapılan değişiklik ve yine bu Kanun’un 23 üncü maddesiyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Mali Müşavirlik Kanunu’na eklenen “Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk” başlıklı 8/A maddesiyle Maliye Bakanlığına;

 • SMMM’lere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye,
 • Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite,
 • Rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve
 • Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye

yetki verilmiştir. (Yürürlük tarihi: 06.04.2018)

 

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180410.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla