Duyuru 2018-26 : İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler ile ilgili Yayımlanan BKK Hk.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de; 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar;

  • İşyerlerinin tesliminde belirli bir süre %8 KDV oranı uygulanması,
  • Hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmının belirlenmesi,
  • Esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranının belirlenmesi

hakkındadır.

1) İşyerlerinin tesliminde belirli bir süre %8 KDV uygulanması.

Hatırlanacağı üzere, 5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı BKK ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3 üncü maddeyle, 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında yüzde 18 KDV oranına tabi konutların tesliminde %8 KDV uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu Karar ile söz konusu geçici 3 üncü maddede değişiklik yapılarak, işyerlerinin de tesliminde %8 KDV uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre,  işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 18.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında tesliminde %18 yerine %8 KDV uygulanacaktır.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar), 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 

2) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmının belirlenmesi 

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmıştır.

Bu Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı, araçlara göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

a) 87.03T.İ.P. No.lu Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) için;

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terki Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000

 b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,
tespit edilmiştir.

3) Esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranının belirlenmesi

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimini teşvik etmek amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Bu Karar ile söz konusu muafiyet uygulaması kapsamında, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla