Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Yayımlanan KDV Tebliği Hakkında

Duyuru 2018-08 (2) PDF

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

05/12/2017 tarihli 7061 sayılı Kanun’un 41 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve 25.12.2017 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bu defa, söz konusu taslak metin, yapılmış olan bazı değişikliklerle son halini almış ve bugünkü tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1) Hangi hizmetlerin beyanı gerekmektedir?

Tebliğde, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, söz konusu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesinin bu Tebliğde belirtilen şekilde yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde herhangi bir ayrıma gidilmemiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan tüm hizmetler KDV’ye tabi sayılmıştır.

Ayrıca, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda (Türkiye’de bir işyerinin oluşup oluşmadığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.), bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekecektir.

2) Uygulama kapsamında olanların hangi adımları atması gerekmektedir?

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar;

  1. Gelir İdaresi Başkanlığının digitalservice.gib.gov.tradresinde yer alan formu dolduracaklar,
  2. Formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirecekler,
  3. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifreverilecek,
  4. Bu işlemlere ilişkin KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ileTürk Lirası cinsinden beyan edecekler,
  5. Bu kapsamda beyan ettikleri KDV’yi, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26 ncı günü akşamına kadar, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile ödemeleri gerekecektir.


3) 01.01.2018 tarihinden bugüne uygulama kapsamında işlem yapanların ne yapması gerekmektedir?

Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 01/01/2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Martdönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren 24 üncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun görülmüştür.

Ayrıca, bu kapsamdaki mükelleflerden;

  • İşe başlama bildirimi,
  • Herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu aranmayacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.htm

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla