Hurdaya Çıkartılan Araçlarda ÖTV ve MTV Düzenlemeleriyle İlgili Yayımlanan Tebliğ Hakkında

11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de hurdaya çıkartılan araçlarda;

1) ÖTV Düzenlemelerine İlişkin “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ”

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmıştı.

18/5/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,

  1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi, ………………………………………………………………..

 

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL) Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000

 

  1. b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,

tespit edilmiştir.

Tebliğde, yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden;

  • Otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarların,
  • Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL’nin,

terkin edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Tebliğde; araçların doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi, araçların hurdaya çıkartılması halinde maddenin uygulaması, yeni araçla ilgili düzeltme işlemleri ile diğer bazı hususlarda açıklamalara yer verilmiştir.

2) MTV Düzenlemelerine İlişkin 50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle;

  • 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2019” şeklinde değiştirilerek taşıtların hurdaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin bir yıl uzatılacağı,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski taşıtların doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde de madde ile düzenlenen hükümlerden yararlanılacağı

hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

 

Tebliğe göre, adlarına 1997 model veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2019 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim ederek 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

Ayrıca Tebliğde; 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin uygulamasında kullanılacak belgeler, 1997 model veya daha eski olan taşıtların ihraç edilmesi, ihraç edilen taşıtın geri gelmesi halinde yapılacak işlemler ile diğer bazı hususlarda açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611.htm

 


İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla