Kanuni ve İdari Süreler

Kanuni ve İdari süreler:

Madde 14- (Değişik: 23/06/1982-2686/3 md) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.

Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Mücbir (zorlayan) Sebeplerle gecikme:

Madde 15- 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.

Ölüm halinde sürenin uzaması:

Madde 16- (Değişik: 23/06/1982 – 2686/4 md) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

Mühlet verme:

Madde 17 Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik (ilgili) ödevleri süresi içinde yerine getiremiyecek olanlar, kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip (uygun) bir  mühlet (süre) verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

1- Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

2- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.

3- Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebilir.

Sürelerin Hesaplanması:

Madde 18- Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır.

1- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.

2- Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül (karşılık) eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.

3- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.

4- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gün tatil saatinde biter.