Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranının % 15’e Düşürülmesine İlişkin Yayımlanan Tebliğ Hakkında

14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de, 7061 Sayılı Kanun ile kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürülmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğde, götürü giderin, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlendiği açıklanarak, konuya ilişkin aşağıdaki örneklere yer verilmiştir.

 

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

  1. Gayrisafi Hasılat : 13.900-TL
  2. Vergiden İstisna Edilen Tutar   3.900-TL
  3. Kalan (A-B) 10.000-TL
  4. Götürü Gider (C x % 15)   1.500-TL
  5. Safi İrat   8.500-TL

 

 

 

 

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.htm

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla