Muhtasar Beyanname İle SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamanın Başlangıç Tarihinin Ertelenmesi Hakkında

29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak üzere), 1/7/2018 olarak belirlenmişti.

Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 3 ay süreyle ertelenerek 1/10/2018 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO:4)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 


İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla