Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ek-8 Birleştirme Bildirimi Duyurusu Hakkında

18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflerin/işverenlerin vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8)  2017 Mart ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda göndermeleri gerektiği açıklanmıştır.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” formunun gönderilmesine ilişkin aşağıda yer alan duyuru yayınlanmıştır.

 Duyuruya göre;

 

  1. Elektronik ortamda verilmesi gereken “EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” İnternet Vergi Dairesi www.intvrg.gib.gov.tr  adresinde bulunan “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri menüsünde yer almaktadır. Bildirimin en geç 31.03.2017 Cuma günü saat 23.59’a kadar, 340 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir.                  …………………………
  2. Söz konusu bildirimi;
  • E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
  • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,
  • Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
  • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak

elektronik ortamda göndereceklerdir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

https://intvrg.gib.gov.tr/MPHB-Duyuru_METNI-20-02-2017-17-00.pdf

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Saygılarımızla