Tecil Faiz Oranlarının ve Gecikme Zammı Oranlarının Arttırılması Hakkında

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 21.10.2010 tarihinden bu yana yıllık %12 olarak uygulanan tecil faiz oranı 06/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %22 olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca aynı Tebliğde 05/09/2018 tarihinde %2’ye çıkarılan gecikme zammı oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.

  1. A) Tecil faiz oranının yıllık %22’ye çıkarılması.

Tebliğ ile 21.10.2010 tarihinden bu yana yıllık %12 olarak uygulanan tecil faiz oranı 6/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %22’ye çıkarılmıştır.

06/9/2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%12) uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 06/09/2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 06/09/2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

  1. B) Gecikme zammının %2’ye çıkarılmasına ilişkin açıklamalar

05 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Sayılı Karar ile gecikme zammı oranı 05/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye çıkarılmıştır.

 

Bu Tebliğ ile yeni oranın uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, 05/09/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 05/09/2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 05/09/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180906.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180906.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla