VUK’da Kanuni ve İdari Süreler

Madde 0014: Kanuni ve idari süreler

(2686 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.

 

Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Madde 0015: Mücbir sebeplerle gecikme

13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemiyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malüm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.

(28.12.2001 tarih ve 4731 sayılı Kanunun 4/A maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 30.12.2001) (31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

Madde 0016: Ölüm halinde sürenin uzaması

(2686 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısiyle mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

Madde 0017: Mühlet verme

(1. Fıkranın: 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

 

Bu mühletin verilebilmesi için:

  • Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
  • İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
  • Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

(31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

Madde 0018: Sürelerin hesaplanması

Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  • Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
  • Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
  • Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla