Yatırım Teşvik Belgesi İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerin E-Tuys Aracılığıyla Yapılması Hakkında

10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de yapılan değişiklikler uyarınca, yatırım teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlemin E-TUYS aracılığıyla yapılmasına olanak sağlanmıştır.

E-TUYS” Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı ifade etmektedir.

Tebliğ ile yapılan değişiklikler temel olarak; yatırım teşvik belgesi müracaatı, ithal ve yerli makine ve teçhizat temini, teşvik belgesi revizesi, tamamlama vizesi (belge kapama vizesi) işlemlerinin E-TUYS sistemi aracılığıyla internet üzerinden yapılmasını sağlamaktadır.

Diğer taraftan, tüm müracaatların E-TUYS sistemi aracılığıyla yapılacak olması nedeniyle 2012/1 Sayılı Tebliğin;

  • EK-1: Teşvik Belgesi Müracaat Formları,
  • EK-3: Teşvik Belgesi Müracaatlarını Değerlendirebilecek Yerel Birimler,
  • EK-4: Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör Ve Konular,
  • EK-6: Yatırım Takip Formu

ve

  • Yatırım Tamamlama Vizesi için İstenecek Belgeler başlıklı EK-5’inin aşağıdaki sıraları;

(1) Yatırım teşvik belgesi aslı,

(2) İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

(3) Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

(4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

(7) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

(12) Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

(14) Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla