Yayımlanan Varlık Barışı Genel Tebliği Hakkında

04 Temmuz   2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de “Varlık Barışı”na ilişkin 3 Seri No.lu “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Daha önce 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’da; vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık barışı ve imar barışı düzenlemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Bu Tebliğ ile söz konusu Kanun’un varlık barışına ilişkin hükümleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

1) Kapsama giren varlıklar nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin;

 • Yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.
 • Yurt içinde bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar.

2) Yurt dışında bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, Ek-1’de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

3) Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi zorunlu mudur?

Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Diğer taraftan, 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

4) Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak haller nelerdir?

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir.

5) Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin vergi yükümlülüğü nedir?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi sorumlusu sıfatıyla ve Ek-2’de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında tarh edilen vergi, 31/12/2018 tarihine kadar banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

6) Türkiye’de bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

7) Türkiye’de bulunan varlıklara ilişkin vergi yükümlülüğü nedir?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenecektir.

8) Söz konusu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınacak mıdır? Dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek midir?

Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

 

 

9) Kayıtlara alınan varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde hangi bedel dikkate alınacaktır?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla, Türk Lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

10) Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar gider veya indirim olarak kabul edilebilecek midir?

Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

11) Vergi ödenmeyecek haller nelerdir?

Yukarıda belirtildiği üzere;

 • Yurt dışında bulunan varlıklar için banka ve aracı kurumlarca,
 • Yurt içinde bulunan varlıklar için vergi dairelerince

kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında vergi hesaplayacaklardır.

Ancak 31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar;

 1. a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının;
 • Bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi,
 • 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan ve yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin defter kayıtlarından düşülerek kapatılmasında kullanılması,
 • 18/5/2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle, bu tarih itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi,
 1. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi

halinde, bu varlıklara ilişkin olarak vergi tarh edilmeyecektir.

12) İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller nelerdir?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için;

 

 • Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
 • Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içindeTürkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

gerekmektedir.

Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır.

18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilecektir.

13) Son tarihler

31 Temmuz 2018

Vergisiz olarak düzenlemeden yararlanmak için;

 • Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi,
 • Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi

30 Kasım 2018

 • Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi,
 • Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması,
 • Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı,
 • Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı.

31 Aralık 2018

 • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir.
 • Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında tarh edilen vergi, banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

 

3 Ay koşulu

Yurt dışındaki varlığın, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla